REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.TRAILER.PL

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych 
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy 
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
 9. Prawo odst pienia od umowy
 1. Pliki "Cookies"
 1. Postanowienia końcowe

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Postanowienia końcowe

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy działaj cy pod adresem http://www.sklep.trailer.pl prowadzony jest przez "FABAS POLSKA" Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Gdyni, ul. 3 Maja 22-24/A lok.11, 81-363 Gdynia,  NIP: 5862045115, REGON: 192057235.
 2. Sklep Internetowy www.sklep.trailer.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drog elektroniczn przez Sklep Internetowy www.sklep.trailer.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwi zywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwil podjęcia czynności zmierzaj cych do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.sklep.trailer.pl, zobowi zany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczn za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Niektóre Produkty dostępne w Sklepie Internetowym maj charakter archiwalny, co wynika z opisu Produktu.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.sklep.trailer.pl/ należ do ich właścicieli i s używane wył cznie w celach identyfikacyjnych. Mog być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.sklep.trailer.pl/ użyte s w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrz dzon przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE
 1. DZIEŃ ROBOCZYjeden dzień od poniedziałku do pi tku z wył czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.trailer.pl umożliwiaj cy utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIAformularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.trailer.pl umożliwiaj cy złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENTosoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwi zanej bezpośrednio z jej działalności gospodarcz lub zawodow .
 5. KLIENTUsługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawc .
 6. KONTOoznaczony indywidualn nazw (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone s dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 8. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działaj cy pod adresem http://www.sklep.trailer.pl
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA"FABAS POLSKA" Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Gdyni, ul. 3 Maja 22-24/A lok.11, 81-363 Gdynia,  NIP: 5862045115, REGON: 192057235.
 10. PRODUKTdostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będ ca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawc .
 11. UMOWA SPRZEDAŻYUmowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawc za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawn korzystaj ca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drog elektroniczn przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. NEWSLETTERusługa pozwalaj ca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodz cych od Usługodawcy, dotycz cych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowi ce ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawc .
 16. STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczaj cy etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Dostępne statusy: 
 1. przesyłka oczekuj ca na wysłanie,  
 2. przesyłka wysłana.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
 1. zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
 2. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
 3. bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newslettera.
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi integraln część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegaj cej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi zaniu z chwil złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegaj cej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
 1. Komputer z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przegl darka internetowa.
 4. Wł czenie w przegl darce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.
 1. Usługobiorca zobowi zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj c na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowi zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowi zuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 1. Informacje znajduj ce się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składaj c Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składaj cych się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drog mailow lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakuj cych Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakuj cego).
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiąż ca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mog się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Produkty w promocji posiadaj limitowan liczbę sztuk i Zamówienia na nie będ realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowi zany do zarejestrowania Konta w Sklepie Internetowym.
 7. Zamówienia można składać
 1. poprzez stronę internetow za pomoc Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.sklep.trailer.pl) 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. telefonicznie pod numerem telefonu:+48 58 621 15 51
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje zwi zanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
 • oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
 1. Z chwil otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawc .
 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele oraz święta, będ rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta faktur VAT, które będ doł czane do przesyłek. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole Firmai wypełnić wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następuj ce sposoby płatności: 
 1. Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
 2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
 3. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
 4. 52 1750 1022 0000 0000 0103 8079 "FABAS POLSKA" Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Gdyni, ul. 3 Maja 22-24/A lok.11, 81-363 Gdynia,  NIP: 5862045115, REGON: 192057235. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
 5. Płatność za pośrednictwem serwisów PayPAL.pl
 1. Klient zobowi zany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayPal.pl, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Serwis PayPal.pl umożliwia dokonanie płatności za pomoc karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 1. Koszty dostawy Produktu s ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i s uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty s wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 1. Czas kompletowania Produktu, wynosi do 2 Dni Roboczych.
 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ci gu deklarowanego przez przewoźnika do 2 Dni Roboczych.

 

 1. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO 
 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umow Sprzedaży:
 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będ cego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umow Sprzedaży, s określone w szczególności ustaw o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umow Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego ż dania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.kaminska@fabas.pl
 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umow , należy go dostarczyć na adres: ul. 3 Maja 22-24/A lok.11, 81-363 Gdynia.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do ż dania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
 1. Reklamacje zwi zane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
 1. Reklamacje zwi zane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.kaminska@fabas.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotycz cych przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wyst pienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwi i przyspiesz rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 1. Klient będ cy jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odst pić bez podania przyczyn, składaj c stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odst pieniu od umowy lub zał czenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
 2. W razie odst pienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawart , a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi zań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarz du. Zwrot powinien nast pić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres: ul. 3 Maja 22-24/A lok.11, 81-363 Gdynia.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 5. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odst pić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

 

 1. PLIKI "COOKIES"
 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przegl darki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików cookiesjest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach cookies" znajduj się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagaj cych autoryzacji.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomoc plików cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane s zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowi zuj cym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporz dkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będ rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencj polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonuj ce dla którejkolwiek ze stron, spory będ rozstrzygane przez właściwy s d powszechny.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Postanowienia końcowe

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.trailer.pl jest "FABAS POLSKA" Spółka z ograniczon odpowiedzialności z siedzib w Gdyni, ul. 3 Maja 22-24/A lok.11, 81-363 Gdynia,  NIP: 5862045115, REGON: 192057235, adres poczty elektronicznej: agnieszka.kaminska@fabas.pl, zwana dalej Administratorem i będ ca jednocześnie Usługodawc .
 2. Dane osobowe Usługobiorcy s przetwarzane zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustaw o świadczeniu usług drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotycz , a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane s przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiaj cej identyfikację osób, których dotycz , nie dłużej niż jest to niezbędne do osi gnięcia celu przetwarzania.
 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicj zawart w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

  1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, s wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności zwi zanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Administrator przetwarza następuj ce dane osobowe Usługobiorców:
 1. Imię i nazwisko, nazwa firmy,
 2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 3. Numer telefonu,
 4. Numer NIP,
 5. Adres e-mail.
 1. Administrator może przetwarzać następuj ce dane charakteryzuj ce sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drog elektroniczn (dane eksploatacyjne):
 1. Oznaczenia identyfikuj ce zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drog elektroniczn .
 3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drog elektroniczn .
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drog elektroniczn w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

  1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drog elektroniczn za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotycz samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drog elektroniczn przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
 1. osoba, której dane dotycz , wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotycz cych jej danych.
 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotycz , jest jej stron lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na ż danie osoby, której dane dotycz .
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało zwi zek z realizacj umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na ż danie osoby, której dane dotycz (ust. 2 pkt. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drog elektroniczn dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

  1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz , zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do ż dania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli s one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo s już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: agnieszka.kaminska@fabas.pl

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniaj ce ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochron , a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnion , przetwarzaniem z naruszeniem obowi zuj cych przepisów oraz zmian , utrat , uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegaj ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drog elektroniczn .
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityk prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.